दस्तऐवज नावदिनांकडाउनलोडआकार (एम बी)
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 अंतर्गत अधिसूचित सेवा 2023-09-27 PDF 0.18
जाहीर प्रकटन 2020-07-03 PDF 0.22
Depanelled Auditor List 2015 16 New 2016-12-13 PDF 0.26
अ वर्गातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीबाबत 2016-05-13 PDF 0.05
Depanelled Auditor List 2015 16 2016-04-16 PDF 0.13
Depanelled Auditor List 2015 16 New 2016-02-02 PDF 0.23
Depanelled Auditor List 2015 16 2015-12-07 PDF 0.21
Depanelled Auditor List 2015 16 2015-11-29 PDF 0.21
सुधारीत लेखापरीक्षक नामतालिका - Click to Download New 2015-07-03 PDF 3.64
11 June 2015 लेखापरीक्षक प्रमाणीकरण/व्हॅलीडेशन चे सुधारीत वेळापत्रक (लेखापरीक्षक नामतालिका) New 2015-06-11 PDF 0.60
अस्विकृत लेखापरिक्षकांनी दि. ०३/०६/२०१५ पर्यंत ऑनलाईन अर्ज दुरूस्त करावेत. 2015-05-25 PDF 3.95
The remission of Loans taken by farmers in the vidarbha nad marathwada, licensed holder money lender New 2015-04-10 PDF 0.11
जी डी सी अँड ए आणि सी एच एम परिक्षा मे 2015 अधिसूचना,नियम, अभासक्रम (सिलॅबस) - मराठी New 2015-01-30 PDF 0.26
जी डी सी अँड ए आणि सी एच एम परिक्षा मे 2015 अधिसूचना,नियम, अभासक्रम (सिलॅबस) - इंग्रजी New 2015-01-30 PDF 0.26
जी डी सी ए आणि सूचना 2015-01-12 PDF 0.10
भु- विकास बँकेबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मा. मंत्रीमंडळासमोर ठेवण्यात आलेल्या प्रस्तावाचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्रीमंडळ उपसमिती नेमण्याबाबत New 2014-12-17 PDF 0.06
निवडणूक आदेश - ड वर्ग जालना 11-11-14 New 2014-11-29 PDF 0.22
निवडणूक आदेश - ड वर्ग सोलापूर 12-11-14 New 2014-11-29 PDF 1.51
DCEO खाते उघडण्याबाबत New 2014-11-29 PDF 0.19
निवडणूक आदेश - ड वर्ग सांगली 11-11-14 New 2014-11-29 PDF 0.90
निवडणूक आदेश - ड वर्ग मुंबई शहर 1 26-11-14 New 2014-11-29 PDF 1.41
निवडणूक आदेश - ड वर्ग बीड 21-11-14 New 2014-11-29 PDF 0.52
निवडणूक आदेश - ड वर्ग म्हाडा मुंबई 21-11-14 New 2014-11-29 PDF 0.28
निवडणूक प्रक्रिया संरु करणेबाबत सर्व dceo New 2014-11-29 PDF 0.10
निवडणूक आदेश - ड वर्ग म्हाडा मुंबई 24-11-14 New 2014-11-29 PDF 0.58
निवडणूक आदेश - मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकारण मुंबई 17-11-14 New 2014-11-29 PDF 0.41
19.उमेदवाराने नामनिर्देशनासोबत द्यावयाचे प्रतिज्ञापत्र आदेश New 2014-11-29 PDF 0.12
निवडणूक आदेश - ड वर्ग उस्मानाबाद 19-11-14 New 2014-11-29 PDF 0.12
निवडणूक आदेश - ड वर्ग सातारा 27-11-14 New 2014-11-29 PDF 0.24
निवडणूक आदेश - ड वर्ग चंद्रपुर 12-11-14 New 2014-11-29 PDF 0.20
निवडणूक आदेश - ड वर्ग सिंधुदुर्ग 24-11-14 New 2014-11-29 PDF 0.29
निवडणूक आदेश - ड वर्ग नागपूर 21-11-14 New 2014-11-29 PDF 0.57
तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी दुग्ध,मत्स्य व इतर New 2014-11-29 PDF 0.11
निवडणूक आदेश - ड वर्ग औरंगाबाद 13-11-14 New 2014-11-29 PDF 0.54
निवडणूक आदेश - ड वर्ग परभणी 29-11-14 New 2014-11-29 PDF 0.22
जिल्हाधिकारी पत्र New 2014-11-29 PDF 0.12
निवडणूक आदेश - ड वर्ग रायगड 24-11-14 New 2014-11-29 PDF 1.04
अनामत ठेव रक्कमेतुन सूट New 2014-11-29 PDF 0.12
निवडणूक आदेश - ड वर्ग गोदिया 12-11-14 New 2014-11-29 PDF 0.38
निवडणुक प्रक्रिया सुरु करणे बाबत 1.4.13 ते 31.10.14 New 2014-11-29 PDF 0.11
निवडणूक आदेश - ड वर्ग मुंबई शहर 2 13-11-14 New 2014-11-29 PDF 1.53
अपील करणेबाबत (3) New 2014-11-29 PDF 0.15
निवडणूक आदेश - ड वर्ग अमरावती 21-11-14 New 2014-11-29 PDF 0.42
निवडणूक आदेश - ड वर्ग हिंगोली 10-11-14 New 2014-11-29 PDF 0.23
निवडणूक आदेश - ड वर्ग ठाणे 7-11-14 New 2014-11-29 PDF 3.94
अर्हता दिनांक 1-4-13 ते 31-10-14 साठी New 2014-11-29 PDF 0.21
निवडणूक आदेश - ड वर्ग भंडारा 12-11-14 New 2014-11-29 PDF 0.31
निवडणूक आदेश - ड वर्ग रायगड 7-11-14 New 2014-11-29 PDF 0.86
निवडणूक आदेश - ड वर्ग नांदेड 25-11-14 New 2014-11-29 PDF 0.22
झोपडपटटी पुर्नवसन प्राधिकरण मुंबइ 24-11-14 New 2014-11-29 PDF 0.00
निवडणूक आदेश - ड वर्ग वाशिक 19-11-14 New 2014-11-29 PDF 0.21
निवडणूक आदेश - ड वर्ग नागपूर New 2014-11-29 PDF 0.57
जिल्हा तालुका खरेदी विक्री संधाची निवडणुक प्रक्रिया New 2014-11-29 PDF 0.04
निवडणूक आदेश - ड वर्ग अकोला 12-11-14 New 2014-11-29 PDF 0.24
निवडणूक आदेश - ड वर्ग नाशिक 17-11-14 New 2014-11-29 PDF 0.59
उमेदवार अनामत ठेव व अर्ज शुल्क New 2014-11-29 PDF 0.10
निवडणूक आदेश - ड वर्ग वर्धा 25-11-14 New 2014-11-29 PDF 0.18
क वर्ग मार्गदर्शन सुचना New 2014-11-29 PDF 0.37
शुध्दीपत्रक दुग्ध व मत्स्य New 2014-11-29 PDF 0.06
निवडणूक आदेश - ड वर्ग लातूर 13-11-14 New 2014-11-29 PDF 0.27
राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते उघडणेबाबत New 2014-11-29 PDF 0.19
निवडणूक आदेश - ड वर्ग परभणी 26-11-14 New 2014-11-29 PDF 0.11
झोपडपटटी पुर्नवसन प्राधिकरण मुंबइ 19-11-14 New 2014-11-29 PDF 0.87
निवडणूक आदेश - ड वर्ग सिंधुदूर्ग 10-11-14 New 2014-11-29 PDF 0.46
परिश्रामिक भत्ते New 2014-11-29 PDF 0.26
निवडणूक आदेश - ड वर्ग सिडको 17-11-14 New 2014-11-29 PDF 0.31
परिपत्रक कर्मचारी परवानगी बाबत New 2014-11-29 PDF 0.10
निवडणूक आदेश - ड वर्ग गडचिरोली 24-11-14 New 2014-11-29 PDF 0.22
निवडणूक आदेश - ड वर्ग मुंबई शहर 3 19-11-14 New 2014-11-29 PDF 0.40
प्रारूप सुधारित ऑडीट मॅन्युअल भाग 1 2014-11-28 PDF 2.17
लेखा परिक्षण आदेश जारी करा - परिपत्रक New 2014-11-25 PDF 0.51
ड वर्ग सातारा 2014-11-12 PDF 0.30
ड वर्ग चंद्रपुर 2014-11-12 PDF 0.20
ड वर्ग पुणे शहर 2014-11-12 PDF 0.91
ड वर्ग बीड 2014-11-12 PDF 0.48
ड वर्ग गोंदीया 2014-11-12 PDF 0.18
ड वर्ग संस्था वाशिम 2014-11-12 PDF 0.16
ड वर्ग पुणे ग्रामिण 2014-11-12 PDF 0.95
ड वर्ग सांगली 2014-11-12 PDF 0.77
ड वर्ग रत्नगीरी 2014-11-12 PDF 0.46
ड वर्ग बलढाणा 2014-11-12 PDF 0.34
ड वर्ग नागपुर 2014-11-12 PDF 0.00
ड वर्ग नांदेड 2014-11-12 PDF 0.00
ड वर्ग नंदुरबार 2014-11-12 PDF 0.00
ड वर्ग कोल्हापूर 2014-11-12 PDF 1.17
ड वर्ग मुंबई 4 2014-11-12 PDF 1.39
ड वर्ग उस्मानाबाद 2014-11-12 PDF 0.54
ड वर्ग औरंगाबाद 2014-11-12 PDF 1.28
ड वर्ग जळगाव 2014-11-12 PDF 0.36
ड वर्ग सोलापूर 2014-11-12 PDF 0.55
ड वर्ग लातुर 2014-11-12 PDF 0.39
ड वर्ग मुंबई-1 शहर 2014-11-12 PDF 0.60
ड वर्ग परभणी 2014-11-12 PDF 0.00
ड वर्ग हिंगोली 2014-11-12 PDF 0.17
ड वर्ग मुंबई 2 शहर 2014-11-12 PDF 0.00
झोपडपटी पुर्नवसन 2014-11-11 PDF 0.15
स्वीकृत लेखापरीक्षक पॅनेलची यादी - २०१४ (With Grade) 2014-11-11 PDF 1.96
15निवडणूक प्रक्रिया संरु करणेबाबत सर्व dceo 2014-11-11 PDF 0.10
महाराष्ट्र (कारखान्यांना पुरविण्यात आलेल्या ) ऊस दराचे विनियमन अधिनियम,2013 (2013 चा महा. 33) 2014-11-11 PDF 0.03
ड वर्ग अमरावती 2014-11-11 PDF 0.00
प्रारुप मतदार यादी CEO प्रमाणे 2014-11-11 PDF 0.07
14.अनामत ठेव रक्कमेतुन सूट 2014-11-11 PDF 0.12
ओळख पत्र 2014-11-11 PDF 0.11
अर्हता दिनांक 2014-11-11 PDF 0.21
जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी घोषित करणे 2014-10-31 PDF 0.48
उमेदवार निवडणूक खर्च मर्यादा 2014-10-31 PDF 0.18
सिंधुदुर्ग तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी घोषित करणे 2014-10-31 PDF 0.09
मार्गदर्शन पत्र 2014-10-31 PDF 0.46
तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी घोषित करणे 2014-10-31 PDF 1.86
झरीझामणी ता.स.निवडणूक अधिकारी घोषित करणे 2014-10-31 PDF 0.09
निवडणूकीसाठी अर्हता दिनांक 31.10.14 निश्चित करणे 2014-10-31 PDF 0.17
ड प्रकारच्या संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रीया मार्गदर्शक सुचना 2014-10-31 PDF 0.29
सहकारी संस्थांच्या निवडणूकांसाठी आचारसंहितेबाबत 2014-10-31 PDF 0.35
जिल्हा सहकारी अधिकारी नियम 3(1) चे अधिकार देणे 2014-10-31 PDF 0.27
निवडणूकांसाठी चिन्ह (Symbols) विनिर्दिष्ठीत करणे 2014-10-31 PDF 0.99
प्राधिकृत अधिकारी यांना घ्यावयाचे मानधन व निवडणूक निधी 2014-10-31 PDF 0.15
शुध्दीपत्र अर्हता दिनांक 2014-10-31 PDF 0.05
मार्गदर्शन पत्र 2014-10-31 PDF 0.46
ऑडिट परिपत्रक 2014 -15 2014-10-29 PDF 2.88
स्वीकृत लेखापरीक्षक पॅनेलची यादी - २०१४ Address New 2014-10-22 PDF 3.32
स्वीकृत लेखापरीक्षक पॅनेलची यादी - २०१४ 2014-10-22 PDF 1.71
निवडणूक नियमावली २०१४ 2014-10-21 PDF 0.00
नाकारलेले लेखापरिक्षकांनी प्रमाणीकरणे 2014-10-10 PDF 0.79
ऑनलाईन लेखापरीक्षक पॅनेल तयार करणे 2014 मार्गदर्शक तत्त्वे 2014-09-23 PDF 1.64
ऑनलाईन लेखापरीक्षक पॅनेल तयार करणे विस्तार परिपत्रक 2014-09-23 PDF 0.38
शुध्दीपत्रक: मोबाईल टॉवर प्रतिष्ठापन वर शासन निर्णय - मराठी 2014-07-31 PDF 0.02
शुध्दिपत्रक: शासन निर्णय मोबाईल टॉवर प्रतिष्ठापन वर 2014-07-31 PDF 0.03
मोबाइल टॉवर आणि जाहिरात विषयी परिपत्रक New 2014-07-06 PDF 0.12
राज्य सहकारी निवडणूक आयोग भर्ती सूचना New 2014-07-03 PDF 1.37
मोबाइल टॉवर आणि जाहिरात विषयी परिपत्रक 2014-06-03 PDF 0.12
APMC कार्यकर्ते म्हणून सार्वजनिक सेवक 2014-05-09 PDF 0.02
APMC निवडणूक विस्तार 2014-05-09 PDF 0.04
कापूस शुल्क 2014-05-09 PDF 0.11
UCX सूचना 2014-05-06 PDF 0.04
प्रक्रिया कृषी निर्मिती नियमन 2014-05-05 PDF 0.09
Regarding Mandatory Returns 2014-04-16 PDF 0.15
सावकार अधिनियम पुस्तिका मराठी 2014-04-01 PDF 0.38
Introducing Money Lending Act 2014-04-01 PDF 1.80