दस्तऐवज नावदिनांकडाउनलोडआकार (एम बी)
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 3 अंतर्गत जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांना अधिकार प्रदान करण्याबाबत. 2016-11-23 PDF 0.08
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम (निवडणूक नियम) 2014 मधील नियम 74 मध्ये सुधारणा करण्याबाबत हरकती व सूचना मागवणे. 2016-11-11 PDF 0.09
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील कलम 73 अअअ मध्ये सुधारणा करणेबाबत. 2016-10-17 PDF 0.07
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील कलम 73 कअ मध्ये सुधारणा करण्याबाबत. 2016-10-17 PDF 0.07
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील कलम 73 अअअ मध्ये सुधारणा करणेबाबत. 2016-10-17 PDF 0.08
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील कलम 73 कअ मध्ये सुधारणा करण्याबाबत. 2016-10-17 PDF 0.07
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 3 अंतर्गत सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, झोपड्पट्टी पुर्नवसन प्राधिकरण, ठाणे यांना अधिकार प्रदान करण्याबाबत. 2016-10-07 PDF 0.07
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील कलम 3 अन्वये सहाय्यक निबंधक, झोपडपट्टी पुर्नवसन, सहकारी संस्था, ठाणे यांना अधिकार प्रदान करण्याबाबत. 2016-10-07 PDF 0.83
कलम 73 अअअ अन्वये नामनिर्देशित करावयाच्या सदस्यांची अर्हता व अनुभव 2016-04-06 PDF 0.62
महाराष्ट्र सावकारी (नियमन)) अधिनियम 2014 New 2015-03-18 PDF 0.88
महाराष्ट्र सहकारी संस्था (१ ली सुधारणा) नियम 2014 (इंग्रजी ) 2014-10-30 PDF 0.65
महाराष्ट्र सावाकरी (नियमन) अधिनियम 2014 क्षेत्र निश्चित करणेबाबत 2014-10-09 PDF 0.11
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले नियम व आदेश दि. 16.09.2014 2014-09-16 PDF 0.05
महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियम 2014 New 2014-09-03 PDF 0.67
कोर्ट ऑर्डर श्री नसारे vs गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्रा आणि अदर्स 2014-08-07 PDF 2.39
सावकारी नियमन अधिनियम सुधारणा कायदा २०१४ इंग्लीश प्रति New 2014-07-08 PDF 0.00
सावकारी नियमन अधिनियम सुधारणा कायदा २०१४ मराठी प्रति 2014-07-08 PDF 0.10
The Marketing Agricultural Produce Marketing (Regulation and Development) Act,1963 (As modified upto 2006) 2014-05-09 PDF 2.88
The Maharashtra Agricultural Produce Marketing (Regulation and Development) Rules,1967 (Corrected upto 1990) 2014-05-07 PDF 4.96
महाराष्ट्र ( कारखान्यांना पुरविण्यात आलेल्या ) ऊस दराचे विनियमन अधिनियम, २०१३ 2014-05-01 PDF 0.33
ऊस किंमत महाराष्ट्र रेग्युलेशन (कारखाने पुरविले) अधिनियम, 2013 मराठी आवृत्ती 2014-05-01 PDF 0.33
सावकार कायदा 2014 2014-04-17 PDF 0.57
Money Lending Ordinance 2013-12-01 PDF 0.13